Lycaeus

Alles over Lycaeus

 

Gebruiksvoorwaarden Lycaeus Websites

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van Lycaeus' websites en databanken.

Intellectuele Eigendom

Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet 1912, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het opvragen en bekijken van Lycaeus' data en het maken van prints voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. In alle overige gevallen is een expliciete licentie vereist, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden.

Het omzeilen of hacken van ons beveiligings-, inbel- of abonnementsysteem, waardoor al dan niet tijdelijk vrije toegang kan worden verkregen tot Lycaeus' data is ten strengste verboden. Ongeautoriseerd gebruik van Lycaeus' data levert een inbreuk op op onze intellectuele eigendomsrechten en zal zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden vervolgd!

Beëindiging van Diensten

Lycaeus' data en onze websites kunnen op ieder door ons gewenst moment worden veranderd of beëindigd.

Wij behouden ons het recht voor om bepaalde IP-adressen te weren indien is gebleken dat van daaruit inbreuken op onze rechten zijn gepleegd, pogingen daartoe zijn ondernomen of oneigenlijk gebruik is gemaakt van onze systemen. Met het oog daarop kunnen wij de toegang tot onze websites bewaken. Dit, onverlet onze overige rechten tot vervolging zoals hiervoor gemeld.

Koppelingen naar Websites van derden

Lycaeus' data en onze websites bevatten koppelingen naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud van die websites omarmen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, bekrachtigen niet en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van die websites. Wij verschaffen die koppelingen slechts in het kader van onze dienstverlening.

Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden, privacy verklaring en andere onderwerpen van die websites voordat u die websites gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzieningen te treffen om te verzekeren dat datgene dat u voor uw eigen gebruik aanwendt virusvrij is en vrij is van andere zaken die schadelijk (kunnen) zijn.

Submissions

Behoudens persoongegevens wordt alle aan ons verzonden commentaar, feedback, informatie of materiaal in de breedste zin van het woord (hierna: submissions) als niet-confidentieel beschouwd. Zie in dat verband onze privacy verklaring Lycaeus B.V..

Lycaeus verkrijgt vrij van kosten de wereldwijde en eeuwigdurende rechten alsmede titel en opbrengsten van de submissions. Lycaeus zal vrij zijn om de submissions naar eigen inzicht aan te wenden op een onbeperkte basis en ten behoeve van ieder doel. U bent en blijft evenwel verantwoordelijk voor uw submissions, inclusief legaliteit, betrouwbaarheid, originaliteit en respectering van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Disclaimer

Lycaeus' data en onze websites worden verschaft AS IS. Ze zijn voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik bedoeld. Wij garanderen geen bepaalde geschiktheid, volledigheid of nauwkeurigheid van Lycaeus' data en onze websites of een website waarnaar wij koppelen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een bepaald gebruik of aansprakelijkheid voor schade wegens het gebruik, het aanpassen, kopiëren, verspreiden of downloaden etc. van Lycaeus' data en onze websites of de onmogelijkheid om daarvan gebruik te maken.

In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verlies van handelszaken, omzet, winst, gebruik, data of ander economisch voordeel. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming en back-up van uw (computer)data en/of voorwerpen die in verband met onze diensten worden gebruikt. U zult daarom geen vordering tegen ons of onze licentiehouders instellen voor het verlies van data, onjuiste output, werkvertraging(en) of verlies van omzet en/of winst ten gevolge van het gebruik van Lycaeus' data en onze websites.

Vrijwaring

In ruil voor de aanvaarding van de voordelen die aan u worden verschaft door Lycaeus' data en onze websites, stemt u ermee in om Lycaeus, haar directie, medewerkers, vertegenwoordigers en partners te beschermen tegen en te vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief - en zonder beperking - redelijke kosten voor rechtsbijstand (advocaten, juristen en deurwaarders) en accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van uw gebruik van Lycaeus' data en onze websites, uw inbreuk op deze voorwaarden of uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of rechten van derden.